24. “Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ” (Κεφάλαιον 24).

Κεφάλαιον 24, Συνέχεια από το Κεφάλαιον 23

 

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13)

Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού

 

Σειρά Βιβλικών μελετών επί

ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

ΚΑΙ

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ-Σειρά Βιβλικών μελετών (4).

ΜΕΡΟΣ Γ’: Ποιός πιστός δεν κινδυνεύει να χάσει τη σωτηρία του… (#8)

 

Σ’αυτό το κεφάλαιο θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά της ψυχής που ανήκει στην τετάρτη κατηγορία της παραβολής του Σπορέως:

 

1.  Οι αμαρτίες μας συγχωρούνται, εάν βαδίζουμε στο φως… Τα παιδιά του Θεού βαδίζουν στο φως!

Όσοι ισχυρίζονται ότι είναι πιστοί γεννηθέντες εκ του Θεού πρέπει πάντα να έχουν στο νουν τους ότι η κοινωνία τους με τον Θεόν Πατέρα και τον Υιόν Ιησούν Χριστόν, καθώς και με το Άγιον Πνεύμα εξαρτάται από την πορεία τους μέσα στο φως, δηλαδή στη διαφάνεια και στην καθαρότητα. Η Αγία Γραφή είναι πολύ σαφής στο σημείο αυτό: Εάν δεν βαδίζουμε στο φως, τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία κοινωνία πνευματική με τον Θεόν, αλλά ακόμα και με τους ανθρώπους! ΕΑΝ ΟΧΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ! Ιδού μερικές αποδείξεις:

 • «εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας» (1Ιωάν.1:7).
 • «Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον· και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου» (1Ιωάν.2:1-2 ).
 • «Εάν εθεώρουν αδικίαν εν τη καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελεν ακούσει» (Ψαλ.66:18).
 • «Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνη, έχομεν παρρησίαν προς τον Θεόν, και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρ’ αυτού, διότι φυλάττομεν τας εντολάς αυτού και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού» (1Ιωάν.3:21-22 ).

 

2.  Η  πείνα και η δίψα ικανοποιούνται

Εκείνοι των οποίων η πνευματική πείνα και δίψα έχουν ικανοποιηθεί πλήρως, γιατί θα έπρεπε να πάνε αλλού για να χορτάσουν και να ξεδιψάσουν; Σας παρακαλώ, προσέξτε τα κατωτέρω εδάφια:

 • «Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» (Ιωάν.4:13-14).
 • «Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε» (Ιωάν.6:35).

 Όσοι εγεύθησαν ότι ο Κύριος είναι αγαθός, γιατί θα έπρεπε να φύγουν και να προσπαθήσουν να βρούνε αλλού χαρά και ευτυχία; Όσοι εγεύθησαν ότι ο Κύριος είναι αγαθός (1Πέτ.2:3) και ότι είναι ο Μόνος που έχει λόγους ζωής αιωνίου και είναι βέβαιοι ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του ζώντος Θεού, γιατί να Τον εγκαταλείψoυν και να επιστρέψουν στην έρημο για να ικανοποιήσουν τη δίψα τους και την πείνα τους; (Ιωάν.6:68-69). Τα εδάφια που προαναφέρθησαν μας εγγυώνται ότι εκείνοι που δεν διψούν και δεν πεινούν πλέον δεν έχουν κανένα συμφέρον να επιστρέψουν ή να γυρίσουν στην έρημο αυτού του κόσμου για να βρουν «νερό» να πιούνε και να ικανοποιήσουν τη δίψα τους ή να αναζητήσουν τροφή για να φάγουν, γιατί είναι απόλυτα ικανοποιημένοι! Εκείνος που είναι καθαρός, εκείνος που έχει γίνει καθαρός δια της παρεμβάσεως του Αγίου Πνεύματος και έχει γίνει ένα νέον κτίσμα δεν μπορεί να ανεχθεί την πνευματικήν ακαθαρσίαν! Ο νέος άνθρωπος έχει ανανεωθεί στο πνεύμα του νοός του και έχει κτισθεί κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας (Εφεσ.4:23-24). Είναι σφραγισμένος! Σφραγισμένος από τον Θεόν! Τί θαυμάσιο! Πόσον ενθαρρυντικόν! Εκείνος που είναι σφραγισμένος από τον Θεόν είναι επίσης «πιστοποιημένος»! Η γνησιότης του ως τέκνον Θεού και η ασφάλειά του είναι «εγγυημένες»!

 

3.  «Εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός…»

Πολλοί οι κλητοί… αλλά ολίγοι οι «εκλεκτοί». Αυτό σημαίνει ότι ολίγοι γίνονται «εκλεκτοί». Υπάρχουν άνθρωποι που τολμούν να εισέλθουν στη «γαμήλιον εορτήν» του Θεού χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία, δηλαδή, ενώ δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (Ματ.22:11-13). Ο αναγνώστης ας εννοεί… και ας δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα εδάφια:

 • «εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού· πληθυνθείη χάρις και ειρήνη εις εσάς» (1Πέτ.1:2).
 • «…ουδείς δύναται να έλθη προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του Πατρός μου» (Ιωάν.6:64-65).
 • «διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών· όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε» (Ρωμ.8:29-30).
 • «εξεύροντες, αδελφοί ηγαπημένοι υπό Θεού, την εκλογήν σας» (1Θεσσαλ.1:4).
 • « Εν αυτώ, εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προορισθέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού » (Εφεσ.1:11).

Συμπέρασμα: Όλοι όσοι έκλήθησαν δεν ανταποκρίθηκαν θετικά, ώστε να γίνουν «εκλεκτοί». Αμέλησαν τις προτροπές και προειδοποιήσεις του Θεού. Όσοι απήντησαν θετικά έγιναν «εκλεκτοί»! Ο Θεός εγνώριζε εκ των προτέρων ποιοί θα εγίνοντο εκλεκτοί!

Καθώς έγραφα αυτές τις γραμμές θυμήθηκα την περίπτωση του Ιερεμίου: «Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα· προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα» (Ιερ.1:5). Εκπληκτικόν! Και τί να ειπούμε για τις περιπτώσεις του Ιωάννου του Βαπτιστού (Λουκ.1:13-17) και του Αποστόλου Παύλου (Γαλ.1:15-16); Δεν είναι επίσης η κυρίαρχη βούληση του Θεού στην περίπτωση του Ιακώβ (Γεν.25:22-26) που τον επέλεξε αντί του Ησαύ! Ο Θεός δεν τους επέβαλε τη σωτηρία τους· Ο Θεός προεγνώριζε απλώς τόσον αυτούς όσον και τις εκλογές τους και τους προόρισε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, για κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, για κάποια συγκεκριμένη διακονία να εκπληρώσουν στη γενεά τους!

Τα κεφάλαια Ρωμαίους 9, 10 και 11 ομιλούν εκτενώς περί της προγνώσεως του Θεού. Ο Ιησούς ήξευρε ποίοι οι πιστεύοντες και ποίοι οι μη πιστεύοντες… Εντύπωση μεγάλη μου έκανε το εδάφιο Ιωάν.6:6, ένα εδάφιο που επέδρασε σε όλη μου τη ζωή: «Έλεγε δε τούτο δοκιμάζων αυτόν· διότι αυτός ήξευρε τι έμελλε να κάμη». Και τί θα ειπούμε για τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης περί του μέλλοντος ορισμένων εθνών; Επίσης, περί ορισμένων εδαφίων της Καινής Διαθήκης, ένα μεταξύ των οποίων το θεωρώ μεγάλης σπουδαιότητος: «…διά να κάμωσιν όσα η χειρ σου και η βουλή σου προώρισε να γείνωσι» (Πράξ.4:28).

Θα ήθελα να κάνω τούτο το σημείο πιό σαφές προσθέτωντας τα ακόλουθα εδάφια:

 • «Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού· (Οποία παρηγορία!) διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών· (Απίστευτον αλλά αληθές!… συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού! Βλέπε επίσης 1Ιωάν.3:2) όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα; Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; (Δεν λέγει τους ‘κλητούς’ αλλά τους ‘εκλεκτούς’) Θεός είναι ο δικαιών»  (Ρωμ.8:28-33).
 • «Δεν απέρριψεν ο Θεός τον λαόν αυτού, τον οποίον προεγνώρισεν»… (Ρωμ.11:2). (Αλληλούια!). EAN ο Θεός με προεγνώρισε δεν θα με απορρίψει! Θα με «παιδεύσει», θα με διορθώσει, ΝΑΙ (Εβρ.12:5-15), αλλά να με απορρίψει ΟΧΙ! Χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο σ’αυτά τα εδάφια / ακρογωνιαίους λίθους;

 

4.  Το κεφάλαιο 17 του κατά  Ιωάννην Ευαγγελίου

Το κεφάλαιον αυτό επιβεβαιώνει και συμπληρώνει με ένα σαφή τρόπο ό,τι έχει ήδη ειπωθεί περί της προγνώσεως και της εκλογής. Ας δώσουμε προσοχή σε ορισμένα εδάφια του κεφαλαίου 17 από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, τα οποία επιβεβαιώνουν την έννοια της αιωνίου ασφαλείας του ΑΛΗΘΙΝΟΥ πιστού:

 • «καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάσης σαρκός, διά να δώση ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν» (Ιωάν.17:2).
 • «Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μοι έδωκας εκ του κόσμου. Ιδικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς, και τον λόγον σου εφύλαξαν» (Ιωάν.17:6).
 • «Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μοι έδωκας παρά σου είναι» (Ιωάν.17:7).
 • «διότι τους λόγους, τους οποίους μοι έδωκας, έδωκα εις αυτούς, και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον, και επίστευσαν ότι συ με απέστειλας» (Ιωάν.17:8).
 • «Εγώ περί αυτών παρακαλώ· δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων, τους οποίους μοι έδωκας, διότι ιδικοί σου είναι» (Ιωάν.17:9).
 • «Και τα εμά πάντα σα είναι και τα σα εμά, και εδοξάσθην εν αυτοίς» (Ιωάν.17:10).
 • «Και δεν είμαι πλέον εν τω κόσμω, αλλ’ ούτοι είναι εν τω κόσμω, και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ άγιε, φύλαξον αυτούς εν τω ονόματί σου, τους οποίους μοι έδωκας, διά να ήναι εν καθώς ημείς» (Ιωάν.17:11).
 • «Ότε ήμην μετ’ αυτών εν τω κόσμω, εγώ εφύλαττον αυτούς εν τω ονόματί σου· εκείνους τους οποίους μοι έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απωλέσθη ειμή ο υιός της απωλείας, διά να πληρωθή η γραφή» (Ιωάν.17:12).
 • «Δεν παρακαλώ να σηκώσης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξης αυτούς εκ του πονηρού» (Ιωάν.17:15).
 • «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια» (Ιωάν.17:17).
 • «Πάτερ, εκείνους τους οποίους μοι έδωκας, θέλω, όπου είμαι εγώ, να ήναι και εκείνοι μετ’ εμού, διά να θεωρώσι την δόξαν μου, την οποίαν μοι έδωκας, διότι με ηγάπησας προ καταβολής κόσμου» (Ιωάν.17:24).

Μπορούμε να διαπιστώσουμε σ’ αυτό το κεφάλαιο ή καλύτερα σε αυτά τα επιλεγμένα εδάφια του κεφαλαίου τούτου ότι οι εκφράσεις «μοι έδωκας» ή «μοι έδωκε» είναι επαναλαμβανόμενες επτά φορές! Επίσης, βλέπουμε ότι εκείνοι που ο Πατέρας έδωσε τον Υιόν Του:

α)  Εδέχθησαν τους λόγους Του·

β)  Ο Ιησούς εδοξάσθη εν αυτοίς·

γ)  Εφυλάχθησαν υπό του Ιησού·

δ)  Ηγιάσθησαν διά της αληθείας του Θεού, και

ε)  Ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα Του να τους φυλάξει από του πονηρού:

Και τώρα ένα τελευταίο σημείο αλλά πολύ σημαντικό! Είναι γραμμένο:

«καθώς εξέλεξεν ημάς δι’ αυτού προ καταβολής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού» (Εφεσ.1:4-5). Εξέλεξεν ημάς δι’ αυτού προ καταβολής κόσμου! Ποιούς ο Θεός εξέλεξε; Ψευδαδέλφους, ανυπάκουους, υποκριτές, αποστάτες; Ανθρώπους που λένε Κύριε, Κύριε αλλά αλλά που είναι εργάτες της ανομίας; Χλιαρούς πιστούς που θα εξεμεσθούν εκ του στόματός Του; Ανθρώπους που είναι γεμάτοι μέριμνες, απορροφημένοι από τις μέριμνες αυτής της ζωής; Ανθρώπους που περιπατούν ατάκτως; Πιστούς που είναι ακατάλληλοι δια την βασιλείαν του Θεού; Χριστιανούς όπως ο Δημάς, ο Διοτρεφής, ο Ανανίας και η Σαπφείρα; Πιστούς που γυρνούν πίσω στον «εμετόν» τους; Πιστούς οι οποίοι έχουν πονηράν καρδίαν απιστίας; Ανθρώπους που Τον αρνούνται ανοιχτά; Ανθρώπους που δεν σέβονται τις προειδοποιήσεις Του; Πιστούς τα ονόματα των οποίων θα διαγραφούν από το βιβλίο της ζωής; Πιστούς οι οποίοι ημάρτησαν αλλά που ποτέ δεν μετενόησαν δια την αμαρτία τους; Εκείνους που ισχυρίζονται ότι Τον πιστεύουν αλλά με τα έργα τους τον αρνούνται! Πλάνους χριστιανούς εργάτες; Χριστιανούς εργάτες, οι οποίοι είναι εχθροί του σταυρού; Άτομα που εργάζονται για βρώμικο κέρδος, και που δεσπόζουν επί της κληρονομίας του Θεού; Άφρονες παρθένες; Ανθρώπους που έχουν εισέλθει χωρίς το ένδυμα γάμου; Ανθρώπους που εμπορεύονται τον λόγον του Θεού; ΌΧΙ, αλλά «ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού· […] (1Πέτ.1:2). Όχι απλά «κλητούς» αλλά «εκλεκτούς»!

Κατά συνέπειαν:

 • Γνήσιους χριστιανούς που εξελέγησαν προ καταβολής κόσμου, διά να είναι άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης, προορισμένοι εις υιοθεσίαν  δια του Ιησού Χριστού, και διά συγκεκριμένην υπηρεσίαν κατά την εαυτού αγαθήν πρόθεσιν και βουλήν (Εφεσ.1:4 και 2Τιμ.1:9).
 • Είναι «εκλεκτοί»  κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού (1Πέτ.1:2).
 • ακόμη μία φορά!

Κατά συνέπειαν:

Ο Θεός δεν τους εξέλεξε αυθαιρέτως αλλά συμφώνως προς την πρόγνωσίν Του. Η πρόγνωση Του έχει κάνει λάθος ή μήπως ο Θεός εξηνάγκασε τον έναν να σωθεί και τον άλλον ν’απολεσθεί;

Αυτές οι αλήθειες επιβεβαιώνονται για μια ακόμη φορά από το ανωτέρω απόσπασμα: «Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού· διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών· όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε» (Ρωμ.8:28-30).

Δόξα στον Θεόν! Αλληλούια!

 

Ιωάννης ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ

baltatzis@skynet.be

Συνεχίζεται…


Αφήστε μια απάντηση