Πάντοτε χαίρετε

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13)

Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού

ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΑΙΡΕΤΕ 

«Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού» (1Θεσσαλ.5:16-18)

Εισαγωγή

Τα τρία προαναφερθέντα εδάφια ήταν για μένα τα πλέον δύσκολα και ιδιαιτέρως το πρώτο που λέγει «Πάντοτε χαίρετε». Η δυσκολία μου οφείλετο στη λέξη «πάντοτε», λόγω του τρίτου εδαφίου: «διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού.» 

Έθετα συχνά στον εαυτόν μου την ερώτηση: Πώς είναι ποτέ δυνατόν να χαιρόμεθα «πάντοτε»; Όταν παρακολουθούμε την τηλεόραση, βλέπομε και ακούμε οικονομικές και πολιτικές κρίσεις, εξεγέρσεις, φόνους, δολοφονίες, τρομοκρατικές ενέργειες, σφαγές, καταπιέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δυστυχήματα αυτοκινήτων και αεροπλάνων. Φυσικές καταστροφές, οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες ως και άλλης προελεύσεως! Και τί να ειπούμε για την ανηθικότητα που ξεχειλίζει; Παιδεραστία, ομοφυλοφυλία, επίσημοι γάμοι ομοφυλoφίλων ως επίσης και παρακμή ή ακόμη πλήρης απώλεια ηθικών αξιών; Επιπλέον, πώς είναι ποτέ δυνατόν να χαίρεις όταν εσύ ο ίδιος ή μέλη της οικογενείας σου υποφέρουν από ανίατες ασθένειες οι οποίες συνεχώς χειροτερεύουν;

Εκείνο που είναι χειρότερο είναι η παρακμή των εκκλησιών, παρά τις πολυάριθμες δραστηριότητες και διαφημιστικές δραστηριότητές τους, ως εάν ο Θεός τις είχε εγκαταλείψει! Όταν βλέπω τέτοια πράγματα, η καρδιά μου ματώνει και μου αφαιρείται ο ύπνος. Όσον για τη σύζυγό μου αρχίζει να προσεύχεται… Τότε, μήπως, αμαρτάνω εξ αιτίας αυτών των πραγμάτων που καταθλίβουν την καρδιά μου; Πρέπει να ομολογήσω ταπεινά ότι αισθανόμουνα ότι βρισκόμουνα σε κατάσταση ψυχολογικής καταθλίψεως! Αισθανόμουνα πνευματικά άρρωστος! Κάποια στιγμή, ήλθε όμως στον νουν μου το εδάφιο: «Χαίρετε μετά χαιρόντων και κλαίετε μετά κλαιόντων» (Ρωμ.12:15). Το εδάφιο αυτό αποτελεί θέλημα Θεού και τεκμήριον καλής πνευματικής υγείας.    Τελικά, εάν ρίξουμε μιά ματιά στην Παλαιά Διαθήκη θα βρούμε ότι οι περισσότεροι των προφητών κατήγγελον και εθρήνουν την κατάσταση της εποχής τους! 

Ειναι  δυνατόν;

Πώς είναι δυνατόν το «Πάντοτε χαίρετε»; Ερεύνησα στη Γραφή για να εύρω γιατί η Γραφή μας διδάσκει ότι οι πραγματικοί χριστιανοί πρέπει πάντοτε να χαίρωνται. Πρώτον, διότι ό,τι συμβαίνει στις ημέρες μας έχει ήδη προφητευθεί και ότι θα έλθουν χειρότερες καταστάσεις (ιδιαίτερα μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Obama ότι το Ισραήλ πρέπει να περιορισθεί στα σύνορα του 1967)! Τότε, γιατί λοιπόν να εκπλήττομαι; Δεύτερον, οι λόγοι αυτοί της Γραφής αποτελούν εντολές για τους πιστούς. Εντολές; Ναι, εντολές! Η έκφρασις «διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού» δεν αναφέρεται αποκλειστικά στο «Κατά πάντα ευχαριστείτε» και στο «Αδιαλείπτως προσεύχεσθε» αλλά, εξίσου, στο «Πάντοτε χαίρετε»! 

Τι λέγει η γραφή

Ας εξετάσουμε προσεκτικά ορισμένα εδάφια για να κατανοήσουμε γιατί, εμείς, οι χριστιανοί πρέπει να χαιρόμαστε πάντοτε:

  1. Ο Ιησούς είπε στους μαθητάς Του:
  • «… ο πιστεύων εις εμέ ΕΧΕΙ ζωήν αιώνιον» (Ιωάν.6:47)
  • «Ταύτα ελάλησα προς εσάς διά να μείνη εν υμίν η χαρά μου και η χαρά υμών να ήναι πλήρης» (Ιωάν.15:11). Ποία ‘ταύτα’; «Εάν μείνητε εν εμοί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει γείνει εις εσάς» (Ιωάν.15:7) και ότι:
  • «Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει» (Ιωάν.14:23). Ο Ιησούς, συνεχίζων την ομιλίαν Του, προσέθεσε: «ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς» (Ιωάν.14:26). Συνεπώς, όλη η Τριαδικότης κατοικεί σ’εκείνον που τα λόγια του Ιησού μένουν, σ’εκείνον που Τον αγαπά και φυλάττει τους λόγους Του! Απίστευτον, μυστηριώδες αλλά αληθές!
  1. «Πλην εις τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς· αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν τοις ουρανοίς» (Λουκ.10:20)
  2. «Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς· επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών» (Ματ.5:12). Πρέπει, συνεπώς, να χαιρόμεθα και όταν διωκώμεθα (1Πέτ.4:13).
  3. «εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψιν υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες» (Ρωμ.12:12). Εις την ελπίδα; Ναι, εις την ελπίδα διότι είμεθα πεπεισμένοι ότι Εκείνος που άρχισε έργο καλό μέσα μας θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού (Φιλιπ.1:6) και ότι θα ίδωμεν ‘τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων’!… (Ψαλ.27:13) και
  4. «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν θέλω ειπεί, Χαίρετε» (Φιλιπ.4:4). Ο Παύλος εξηγεί την αιτία, λέγων «… Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ’ εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ’ ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού» (Φιλιπ.4:5-7).

Συμπέρασμα: «Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ’ υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, επειδή ημείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλ’ εις τα μη βλεπόμενα· διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια» (2Κορ.4:17-18). Όλες οι δυσκολίες μας, οι ασθένειές μας κ.λπ., δεν μπορούν να συγκριθούν με το έργο που ο Θεός έχει κάνει μέσα μας και το ένδοξον μέλλον, το οποίο έχει ετοιμάσει για μάς λόγω της άνευ όρων αγάπης Του για μάς!

Ορισμοί

Αλλά τί θέλει η Βίβλος να ειπεί με την έκφραση: «Πάντοτε χαίρετε»; Να γελάμε, να τραγουδούμε, να χειροκροτούμε, να αστειευόμαστε και να χορεύουμε με τον ρυθμόν της μουσικής της εκκλησίας; Η χαρά του χριστιανού είναι πολύ περισσότερο από αυτά! Βασικώς, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του! Να χαιρόμεθα και να ευφραινόμεθα εκ καρδίας, διά πάντα τα αγαθά όσα ο Κύριος έκαμε προς εμάς (1Βασιλ.8:66) και θέλει να μας κάνει! Τα σχέδιά Του είναι πάντοτε για το καλό μας! Ο ουράνιος Πατέρας μας, ο Οποίος μας αγαπά κάμνει τα πάντα να συνεργούν προς το αγαθόν σ’εκείνους που Τον αγαπούν (Ρωμ.8:28)! Είναι ένα αίσθημα βαθύ και άγιο ικανοποιήσεως και αισιοδοξίας σε όλες τις καταστάσεις στις οποίες ευρισκόμεθα! Δεδομένου ότι ο Θεός βασιλεύει και ενεργεί τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματός Του, συμπεραίνομε ότι χριστιανός χωρίς πραγματική χριστιανική χαρά δεν είναι χριστιανός πνευματικώς υγιής.

Ο ουράνιος Πατέρας μας, ο οποίος μας αγαπά έχει τη φροντίδα μας! Το Άγιον Πνεύμα έχει αναλάβει την ευθύνη να κατοικεί μέσα μας για να μας διδάσκει, να μας οδηγεί ‘εις πάσαν την αλήθειαν’ και να μεσιτεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων (Ρωμ.8:26). Υπάρχει κι’ένας άλλος λόγος πολύ μεγάλης σπουδαιότητος: Έχομε, διά της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, τη νίκη κατά των αμαρτιών και παθών μας! Επίσης, έχομε το Χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που μας διδάσκει τα πάντα! 

Δεν μας εξασφάλισε μόνον την ζωήν την αιώνιον, αλλά μας υπεσχέθη επίσης ότι θα μας καταστήσει ομοίους προς τον Υιόν Του τον Ιησούν Χριστόν και ότι θα κληρονομήσουμε όλα όσα Εκείνος προετοίμασε για τον Υιόν Του Ιησούν Χριστόν. Η χαρά μας και η αγαλλίασή μας πρέπει, λοιπόν, να έχει χαρακτήρα μόνιμο, μιά μόνιμη αισιοδοξία, ανεξάρτητα από την κατάσταση και τα προβλήματά μας. Η πίστη μας στα λόγια Του και η εμπιστοσύνη στον χαρακτήρα Του μας εξασφαλίζουν την εσωτερική ειρήνη και χαρά. Πόσον ωραία το εκφράζει ο προφήτης Αβακκούμ: «Αν και η συκή δεν θέλει βλαστήσει, μηδέ θέλει είσθαι καρπός εν ταις αμπέλοις· ο κόπος της ελαίας θέλει ματαιωθή, και οι αγροί δεν θέλουσι δώσει τροφήν· το ποίμνιον θέλει εξολοθρευθή από της μάνδρας, και δεν θέλουσιν είσθαι βόες εν τοις σταύλοις· Εγώ όμως θέλω ευφραίνεσθαι εις τον Κύριον, θέλω χαίρει εις τον Θεόν της σωτηρίας μου» (Hab 3:17-18).

Προϋποθέσεις

Η χριστιανική χαρά δεν είναι για εκείνους που ζουν στην αμαρτία και στον εγωισμό! Δεν υπάρχει αληθινή χαρά και ειρήνη για εκείνους οι οποίοι ζουν στην αμαρτία, στο άγχος και στις κοσμικές μέριμνες, για εκείνους που ζουν στη χλιαρότητα, στην αδιαφορία, στην ανυπακοή και σε ένοχο φόβο. «Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής· χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου· τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου» (Ψαλ.16:11), λέγει ο Ψαλμωδός. Η πραγματική χαρά είναι για εκείνους που είναι σεσωσμένοι, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής διότι ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΕΙ ΚΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ!

Η αληθινή χαρά είναι για τον ταπεινόν (Ησα.29:19), για εκείνον που πενθεί για τις αμαρτίες του και για εκείνον που θέτει την εμπιστοσύνη του στον Χριστόν (Ψαλ.5:11)! Η χαρά είναι για τον δίκαιον (Ψαλ.65:8)· για εκείνους που Τον εκζητούν εξ όλης καρδίας (Ψαλ.105:3)· για εκείνους που έχουν παραστήσει τα σώματά τους θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική τους λατρεία, και που δεν συμμορφώνονται με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνονται διά της ανακαινίσεως του νοός των (Ρωμ.12:1-2). Η αληθινή χαρά είναι για τους αγαθούς και πιστούς δούλους (Ματ.25:21), για εκείνους που διώκονται λόγω της ευσεβείας των (Λουκ.6:23 και 2Τιμ.3:12)· είναι για εκείνους που ζητούν και λαμβάνουν (Ιωάν.16:24)· για εκείνους που πληρούνται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.13:52 και Ρωμ.14:17) και οι οποίοι παράγουν τον καρπόν του Πνεύματος (Γαλ.5:22)! Για εκείνους που περιφρονούν τον χλευασμόν των χλευαστών (Εβρ.12:2)· για εκείνους που αγαπούν την αλήθεια με όλη τους την καρδιά (1Κορ.13:6)· για εκείνους που χαίρονται μετά των χαιρόντων και κλαίουν μετά των κλαιόντων (Ρωμ.12:15) και που χαίρονται όταν προξενούν λύπη σε άλλους, προκειμένου να τους φέρουν εις μετάνοιαν (2Κορ.7:9). Υπάρχει χαρά σ’εκείνους που ελεούν (Ιάκ.2:13)! Υπάρχει περισσότερη χαρά σ’εκείνους που δίδουν παρά που λαμβάνουν (Πράξ.20:35). Μόνον ο Θεός δίνει την αληθινή χαρά· εσωτερική χαρά και εσωτερική ειρήνη που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει!

Όλα όσα ήδη είπα δεν σημαίνουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι τέλειος κατά πάντα, ώστε ο Θεός να του δώσει σοφία, γνώση και χαρά (Εκκλ.2:26). Εκείνο που έχει σημασία είναι η ειλικρίνεια της καρδιάς μας προς τον Χριστόν και πάνω απ’ όλα οι καλές μας εκλογές. Εν συμπεράσματι, η αληθινή χαρά ανήκει μόνον σ’εκείνους που περιπατούν εν ευθύτητι, εν ειλικρινεία και αδιαφθορία! 

Ευεργετικά αποτελέσματα

Όταν είμαστε σε κατάσταση πραγματικής χαράς εν Χριστώ, η δύναμις του Κυρίου εκδηλώνεται στη ζωή μας και ασκεί τα ευεργετικά της αποτελέσματα επάνω σε όλους εκείνους που μας περιβάλλουν, πιστούς ή μη πιστούς (Νεεμ.8:10 και Ιώβ 8:9). Ο Θεός μάς εφοδιάζει με λόγον υγιή με τον οποίον μπορούμε να απελευθερώνουμε ψυχές σκλαβωμένες στην αμαρτία. Ο Θεός έρχεται σε συνάντηση εκείνου που ευφραίνεται, που εργάζεται δικαιοσύνη, εκείνου που Τον ενθυμείται εις τας οδούς του (Παρ.21:15, Ησα.64:5).

Είθε ο Θεός να μας ευλογήσει!

Ιωάννης ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ

baltatzis@skynet.be

jean.baltatzis@gmail.com

http://wordstaughtbythespirit.com


Αφήστε μια απάντηση