Δόγματα

 

Αγαπητοί μου,

Ορισμένοι από εκείνους που λαμβάνουν τακτικά τα πνευματικά μηνύματά μου ή τα διαβάζουν από τις ιστοσελίδες εκείνων που τα δημοσιεύουν, μ’ερωτούν τίνος δόγματος είμαι, αν είμαι θεολόγος, εάν τα κείμενα μου τα γράφω εγώ κ.λπ. Θεωρώ, λοιπόν, αναγκαίον να σας καταστήσω κοινωνούς των απαντήσεων που έδωσα μέχρι σήμερα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις. Τη νέα κατά τρόπον συνθετικόν και ολοκληρωμένον απάντησή μου παραθέτω ως συνημμένο αρχείο.

Σας εύχομαι κάθε ευλογία από Κυρίου Ιησού Χριστού,

Ιωάννης Μπαλτατζής

baltatzis@skynet.be 

***************

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13)

Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού

ΔΟΓΜΑΤΑ

Ευχαριστώ τον Κύριον και Σωτήρα μου Ιησούν Χριστόν που μου έκανε την τιμήν να μου αναθέσει αυτή τη διακονία μέσω του διαδικτύου. Ευχαριστώ, επίσης, όλους εκείνους οι οποίοι μου έκαναν την τιμήν να διαβάζουν τα μήνυματά μου με προσοχή και να τα σχολιάζουν. Τα σχόλιά τους είτε θετικά είτε αρνητικά αποτελούν για μένα πολύτιμον οικοδομητικόν διάλογον. Ειλικρινά, τους ευχαριστώ πολύ, διότι αγαπώ τον διάλογον! Ο Θεός μας, πρώτα απ’όλα, αγαπά τους διαλόγους. Το ακόλουθο εδάφιο της Αγίας Γραφής το αποδεικνύνει: «Τότε οι φοβούμενοι τον Κύριον ελάλουν προς αλλήλους· και ο Κύριος προσείχε και ήκουε και εγράφη βιβλίον ενθυμήσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων τον Κύριον και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού» (Μαλ.3:16). Χαίρεται ο Κύριος να προσέχει και να ακούει τις συζητήσεις εκείνων που Τον αγαπούν. Επί πλέον, «Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία» (2Κορ.3:17). Ο Κύριος Ιησούς δεν εδίδασκε με μονολόγους αλλά συχνότατα με διαλόγους… Σήμερα, έχει χαθεί ο διάλογος μεταξύ των πιστών και των πνευματικών ηγετών τους, οι εκκλησίες έχουν γίνει «μονόδρομος» και ορισμένοι πνευματικοί τους ηγέτες δεν υπακούουν στην εντολήν του Θεού σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των πιστών στα πλαίσια ορισμένων τακτικών συναθροίσεων της εκκλησίας (1Κορ.14:26-40· Εφε.5:19 και Κολ.3:16). Ναι, αυτή η εντολή αγνοείται! Γιατί; Μήπως διότι οι ηγέτες φοβούνται, δικαιολογημένα ή μη, την αταξία, δεδομένου ότι ορισμένα άτομα δεν ξεύρουν να συζητούν ή γιατί φοβούνται ότι ορισμένοι χριστιανοί της συνάξεως έχοντες βαθυτέρα γνώση της Βίβλου είναι σε θέση να διακρίνουν εσφαλμένες διδασκαλίες, παρεκκλίσεις ή υπερβολές; Ορισμένοι ηγέτες δεν αγαπούν ανθρώπους με πνευματική επίγνωση και διάκριση. Δικαιολογούν τη στάση τους με τα Κυριακά σχολεία και με τις κατ’οίκον συναθροίσεις ή ως εάν εκείνοι που το προτείνουν, σύμφωνα με τον λόγον του Θεού, απαιτούσαν όπως οι επίσημες ώρες της λατρείας αντικατασταθούν από «Βιβλικές συζητήσεις»!!! Ναί, ως εάν μέσα στα Κυριακά σχολεία όπου γίνεται η κατήχηση των χριστιανών έχουν τη δυνατότητα οι ώριμοι χριστιανοί να εφαρμόσουν τις οδηγίες/εντολές του λόγου του Θεού:

 • «Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί; Όταν συνέρχησθε, έκαστος υμών ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν έχει, ερμηνείαν έχει· πάντα ας γίνωνται προς οικοδομήν. Εάν τις λαλή γλώσσαν αγνώριστον, ας κάμωσι τούτο ανά δύο ή το περισσότερον ανά τρεις και εκ διαδοχής, και εις ας διερμηνεύη· αλλ’ εάν δεν ήναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία, ας λαλή δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Προφήται δε ας λαλώσι δύο ή τρεις, και οι άλλοι ας διακρίνωσιν εάν δε έλθη αποκάλυψις εις άλλον καθήμενον, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δύνασθε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύητε πάντες, διά να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται· και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας· διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλ’ ειρήνης. Καθώς εν πάσαις ταις εκκλησίαις των αγίων» (1Κορ.14:26-33)
 • «λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία υμών εις τον Κύριον» (Εφε.5:19)
 • «…διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς» (Κολ.3:16). Ακόμα και στις κατ’οίκον συναθροίσεις η ελευθερία αυτή του Πνεύματος δεν υπάρχει παρά εν μέρει. Οι ανωτέρω εντολές του Θεού δεν μπορούν να εφαρμοσθούν χωρίς την ενεργό συμμετοχή και συμβολή των πιστών.

Και τώρα επί του θέματος:

 1. Θα ήθελα να πληροφορήσω τους αναγνώστες μου ότι δεν είμαι θεολόγος αλλά γεωπόνος, ειδικευμένος σε θέματα οικονομικής γεωργικής αναπτύξεως, τέως διευθυντής του Ελληνικού Υπουργείου Γεωργίας. Υπηρέτησα, επίσης, την Πατρίδα μου στις Βρυξέλλες, ως γεωργικός σύμβουλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, από το 1976 μέχρι το 1981, για την ένταξή της στις «Ευρωπαϊκές Κοινότητες» και εν συνεχεία εργάσθηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 2. Δεν έπαυσα από την ημέρα που η χάρις του Θεού με έβγαλε από το σκοτάδι της αθεΐας, τον Νοέμβριον του 1952, να μελετώ καθημερινά και συστηματικά ‘του Θεού τον λόγον’ και πάνω απ’όλα να φροντίζω να τον εφαρμόζω στη ζωή μου χωρίς συμβιβασμούς και προσωποληψίες.
 3. Η αγάπη μου για τον λόγον του Θεού, και όχι για κάποιο ‘δόγμα’, με έκανε να εγγράψω σε 10 μαγνητοταινίες των (μπομπίνες), από το 1962-1966, ολόκληρη την Αγία Γραφή της Βιβλικής Εταιρίας στη μετάφραση του Αρχιμανδρίτου Νεοφύτου Βάμβα. Προβλήματα οικογενειακά, επαγγελματικά και τεχνικά δεν μου επέτρεψαν να μετατρέψω την εν λόγω εγγραφή σε κασσέτες παρά μόνον μετά από 40 περίπου χρόνια! Αυτήν την εγγραφή σε κασσέττες ευδόκησε ο Θεός να βάλη στην καρδιά ενός νέου πιστού, του Άγγελου Μαργαρίτη, να την μετατρέψει σε δύο CD και σε ένα DVD. Τους κυκλοφορούμε δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο. Με το ίδιο πνεύμα, επιθυμών να διευκολύνω όλους εκείνους που εργάζονται για το Ευαγγέλιον και για εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν βαθύτερες Βιβλικές γνώσεις, αντέγραψα, το 1992, σε μαγνητικούς δίσκους (floppy disks), εν συνεχεία σε CD ROM και τέλος σε συνεργασία πάντοτε με την Online Bible και με την τεχνική βοήθεια ενός άλλου νέου πιστού, του Αθανάσιου Καραμπάση, να τη δημοσιεύσω στο Internet σε τρεις εκδόσεις: Πολυτονική (MGreek), μονοτονική (MGreekM) και άνευ τόνων (MGreekU). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τις κατεβάσει στον ηλεκτρονικόν του υπολογιστή από την OnlineBible.org ή την www.OnlineBible.com. Σήμερα, οι δύο εκδόσεις (μονοτονική και πολυτονική) υπάρχουν και στην εξαιρετική ιστοσελίδα www.theWord.net, του αδελφού Κώστα Στεργίου. Προ ολίγων ετών, η φωνή μου έχει προστεθεί σε κάθε εδάφιο της Μονοτονικής Ελληνικής εκδόσεως (αποτελουμένης από 2 DVD υπό μορφήν ‘slide show’, με φόντο από ωραίες εικόνες) από τον ίδιον νέον χριστιανόν που παρήγαγε τα CD και το DVD. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευθούν δωρεάν από τον Άγγελον Μαργαρίτην και την ηλεκτρονική του διεύθυνση: anhelm@gmail.com.
 4. Όσον αφορά τα πνευματικά μηνύματά μου στην Ελληνική, Γαλλική και Αγγλική είναι προϊόν του κόπου μου αλλά βασικά του φωτός και της δυνάμεως που η χάρις του Θεού μου έδωσε. Και λέγω η ‘χάρις του Θεού’, πρώτον, διότι και αν εκοπίασα δεν εκοπίασα εγώ αλλά «αλλ’ η χάρις του Θεού η μετ’ εμού» (1Κορ.15:10) και δεύτερον διότι, όπως είναι γραμμένο, «Ουχί διότι είμεθα ικανοί αφ’ εαυτών να νοήσωμέν τι ως εξ ημών αυτών, αλλ’ η ικανότης ημών είναι εκ του Θεού» (2Κορ.3:5). Αυτός ο λόγος δεν ισχύει μόνον για την ικανότητα κατανοήσεως του λόγου του Θεού αλλά και για τη μετάδοσή του. Η δόξα, λοιπόν, ανήκει στον Θεόν.
 5. Όσον αφορά το ‘δόγμα’ μου, έγραψα και συνεχίζω να γράφω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω σε ερώτησεις των αναγνωστών μου. Θα το κάνω ευχαρίστως και θα τους δώσω πληροφορίες για την πνευματική μου ‘διαδρομή’ μέχρι σήμερα το 84ον έτος της ζωής μου, που τώρα διανύω. Θα ευχόμουν, όμως, οι αναγνώστες μου να μου απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις που και εγώ θα ήθελα να τους κάνω, όχι από περιέργεια ούτε από υπεκφυγή αλλά για να ιδούμε μαζί την αλήθεια. Και τώρα θα αναφερθώ σε όσα έγραψα και πιστεύω γενικώς επί του θέματος των «δογμάτων»:
 • Διαβάσατε ποτέ εκείνο που γράφει ο απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους; «Διότι εφανερώθη εις εμέ παρά των εκ της οικογενείας της Χλόης, περί υμών, αδελφοί μου, ότι είναι έριδες μεταξύ σας· λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει· Εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού. Διεμερίσθη ο Χριστός; μήπως ο Παύλος εσταυρώθη διά σας; ή εις το όνομα του Παύλου εβαπτίσθητε(1Κορ.1:11-13). Παρακατιών ο Παύλος λέγει: «Διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ειμή Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον» (1Κορ.2:2)
 • Ερωτώ: Τίνος δόγματος ήταν ο Χριστός; Ήταν Ορθόδοξος, Καθολικός ή Διαμαρτυρόμενος ή ποιό δόγμα δημιούργησε; Τί λέγει η Γραφή; «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάν.3:16). Ήταν και είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Σωτήρ πάντων ανθρώπων και δη των πιστών (1Τιμ.4:10). Ναι, «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξ.4:12)
 • Πότε και ποίοι δημιούργησαν τα σχίσματα; Γιατί δημιουργήθηκαν τα μεγάλα δόγματα Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι;
 • Ορισμένοι από τους πολυαρίθμους αναγνώστες των πνευματικών μηνυμάτων μου, διαφόρων δογματικών αποχρώσεων, εδώ στο Βέλγιο, αλλά και από αλλού, μου έθεσαν την ερώτηση, δηλ., ποίο είναι το δόγμα μου. Ιδού η απάντηση που στερεοτύπως και κατά συνείδηση δίδω προς πάντας, προφορικώς και γραπτώς: «Είμαι Ορθόδοξος διότι είμαι εξ όλης καρδίας και πιστώς προσκεκολλημένος εις την Αγίαν Γραφήν, τον λόγον του Θεού. Είμαι Καθολικός διότι πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν που αγκαλιάζει όλους τους εις όλον τον κόσμον πιστούς και είμαι Διαμαρτυρόμενος διότι διαμαρτύρομαι κατά της αδιαφορίας και της αμαρτίας προς πάσαν κατεύθυνσιν». Είμαι απλά ένας πιστός οπαδός του Χριστού και κανενός δόγματος. Είμαι ένας αμαρτωλός σωσμένος με τη χάρη του Θεού: «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις» (Εφεσίους 2:8-9). Είμαι, λοιπόν, απλώς ένας Χριστιανός! Αυτό το ‘παρατσούκλι’ έδωσαν οι ειδωλολάτρες εθνικοί στους οπαδούς/μαθητές του Χριστού γιατί συνεχώς για τον Χριστόν μιλούσαν (Πράξ.11:26). Εκείνοι μεν περιφρονητικά, όλοι δε οι πραγματικά πιστοί έκαμαν δεκτόν αυτόν «τίτλον» με καμάρι γιατί ήταν οπαδοί του Χριστού! Στην εποχή μας, όταν κάποιος ερωτηθεί, η απάντηση που δίνει είναι: Είμαι «Ορθόδοξος», «Καθολικός», «Διαμαρτυρόμενος», «Ευαγγελικός», «Πεντηκοστιανός» κ.λπ. Αναστατώνεται η ψυχή μου όταν τους ακούω να κηρύττουν – και μάλιστα ωραία κηρύγματα – και να παρεμβάλλουν με καμάρι τη φράση, «εμείς οι Ορθόδοξοι», «εμείς οι Καθολικοί», «εμείς οι Διαμαρτυρόμενοι», «εμείς οι Ευαγγελικοί», «εμείς οι Πεντηκοστιανοί» κλπ. Αυτή η συμπεριφορά μου θυμίζει την αγελάδα που, αφού έδωσε το γάλα της, έδωσε στο τέλος μιά κλωτσιά και το έχυσε!

Ποιό δόγμα σώζει; Κανένα! Μόνον ο Χριστός σώζει! Και σώζει μόνον εκείνους που έδωσαν την καρδιά τους σ’Αυτόν, πίστεψαν στα λόγια Του και που Τον έκαναν Κύριον της ζωής τους.

Όποια και αν υπήρξε η πνευματική μου διαδρομή, αυτή είναι η θέση μου εδώ και πολλά χρόνια έναντι των διαφόρων δογμάτων που με τις ανθρώπινες «παραδόσεις» τους, τις ιδιογνωμοσύνες τους και το κατακτητικό τους πνεύμα, διά μέσου των αιώνων, έχουν:

 • ακυρώσει και αντικαταστήσει, ακριβώς όπως οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι της εποχής του Χριστού, τον εμπνευσμένον από το Άγιον Πνεύμα Λόγον του Θεού: «ακυρούντες τον λόγον του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας, την οποίαν παρεδώκατε· και κάμνετε παρόμοια τοιαύτα πολλά» (Μάρκ.7:13), και
 • κατακοματιάσει «…την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος» (Πράξ.20:28)

Αποτελέσματα:

 1. Δίνουν την ευκαιρία στους εχθρούς της να την λοιδορούν, και
 2. Οι περιφρονούντες τον λόγον του Θεού ή και παρασυρόμενοι από τις «παραδόσεις» χάνουν την ευκαιρία να σωθούν!!!

Αυτός είναι ο λόγος που ο πιστός δεν πρέπει να απομακρύνεται από τις βασικές αλήθειες και να χάνει τον πνευματικόν προσανατολισμόν του· αλήθειες επί τη βάσει των οποίων επεστράφη και εσώθη. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι ο διάβολος διεξάγει πόλεμον εναντίον των χριστιανών για να τους αποθαρρύνει, απελπίσει και αποκόψει από τον Χριστόν, τον Σωτήρα τους. Η καλύτερη «μέθοδος» που ο πιστός άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει τον Σατανά και ο κάθε μη πιστεύων αμαρτωλός για να σωθεί είναι: Με το αίμα του Ιησού Χριστού, δηλ. με τη θυσία Του επί του σταυρού του Γολγοθά! Επιβεβαίωση αυτού του μεγάλου ιστορικού γεγονότος, δηλαδή της θυσίας Του επί του Γολγοθά, υπήρξε ένα άλλο ανεπανάληπτο ιστορικό γεγονός, το γεγονός της αναστάσεως του Ιησού. Επιτρέψτε μου να παραθέσω μερικά εδάφια κλειδιά:

 • «εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας» (1Ιωάν.1:7)·
 • «Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας» (1Ιωάν.1:9)·
 • «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίμα του Αρνίου και διά τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου» (Αποκ.12:11).

Τά εδάφια αυτά δεν ομιλούν περί δογμάτων! Όλα αυτά τα εδάφια μας λένε ότι εάν πιστεύσουμε με την καρδιά μας στον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας σ’Αυτόν και ομολογήσουμε με το στόμα μας τον Κύριον Ιησούν θα σωθούμε. Αυτός είναι ο ‘sine qua non’ όρος της σωτηρίας μας. Εάν εσείς, αγαπητοί μου, έχετε κάποιο άλλο ή κάποια άλλα εδάφια που ομιλούν περί του αίματος του Χριστού και συνδέουν τη θυσία του Χριστού αποκλειστικά με την Ορθοδοξία ή με τον Καθολικισμόν ή με τον Προτεσταντισμόν ή, ή, ή θα σας ήμουν ευγνώμων να μου τα γνωρίσετε, διότι αγαπώ την αλήθεια πάνω από τη γνώμη μου και από όλα τα ανθρώπινα δόγματα ή κατεστημένα.

Είμαι αποφασισμένος ποτέ να μη εγκαταλίψω τα δροσερά εκρέοντα ύδατα (τον Λόγον του Θεού) διά τα μακρόθεν ερχόμενα (τις ανθρώπινες παραδόσεις που δεν συμφωνούν με τον Λόγον του Θεού) (Ιερ.18:14). «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» (2Τιμ.3:16-17). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον ποτέ δεν συμβιβάστηκα με ορισμένα ‘κατεστημένα’ που δεν σέβονται την αλήθεια του Θεού. Εξ αιτίας αυτής της θέσεώς μου είδα ανθρώπους προσκολλημένους στις «παραδόσεις» τους να με απομακρύνουν φανερά ή καμουφλαρισμένα. Δεν έχει σημασία! Ένα πράγμα μ’ενδιαφέρει: Τί λόγον θα δώσω όταν εμφανισθώ έμπροσθεν του βήματος του Χριστού (2Κορ.5:10).

Στην υπηρεσία Του,

Ιωάννης ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ

baltatzis@skynet.be

jean.baltatzis@gmail.com

http://wordstaughtbythespirit.com

 


Αφήστε μια απάντηση