Ομολογία προσωπικής πίστεως [GR. FR. EN.]

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13)

Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού

 

«Και μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι απόστολοι την μαρτυρίαν της αναστάσεως του Κυρίου Ιησού» (Πράξ.4:33)

Ένα πολύ μικρό μέρος της προσωπικής μου ομολογίας

Η αναγέννησή μου βασίστηκε στο θέμα του θανάτου και της αναστάσεως του Χριστού. Ο Θεός με οδήγησε με τέτοιο τρόπο, ώστε η πίστη μου να βασίζεται στα πιό βασικά σημεία της χριστιανικής πίστεως: Στη γέννησή του Ιησού Χριστού εκ της παρθένου, στον θάνατόν Του και στην ανάστασή Του! Η κυρία δυσκολία μου ήταν εστιασμένη τόσον στην αυθεντικότητα της Αγίας Γραφής όσον και στην ανάσταση του Χριστού, διότι είναι γραμμένο: «και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστις σας………αλλ’ εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστις σας· έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών.» (1Κορ.15:14, 17). Όταν πείστηκα τελικά για την αυθεντικότητα της Βίβλου (ειδικώτερα μέσω των Μεσσιανικών προφητειών αλλ’επίσης μέσω των αναντίρρητων εξωβιβλικών ιστορικών γεγονότων, των σχετικών με την ζωή του Ιησού και του λαού Ισραήλ) και για την ανάσταση του Ιησού, η ψυχή μου κατελήφθη από θαυμασμό, δέος, φόβο και τρόμο. Οι ιστορικές αποδείξεις, συνδεδεμένες με την «καλή πίστη» ενός ανθρώπου απλής και καλής θελήσεως, με βοήθησαν να καταλάβω το αντικείμενο της πίστεως, το οποίο είναι ο Ίδιος ο Ιησούς. Η έρευνά μου κατέληξε σε βεβαιότητες… και σε έργα πίστεως! Όλη η ζωή μου άλλαξε. Το σκοτάδι αντικατεστάθη από το φως. Συνειδητοποίησα ότι χρειαζόταν περισσότερη «πίστη» να είναι κανείς ένας ανόητος άπιστος και άθεος, όπως εγώ, από του να είναι ένας σοβαρός πιστός. Τότε, έπεσα στα γόνατά μου και παρακάλεσα τον Θεόν για τη συγχώρηση των αμαρτιών μου και για τη σωτηρία της ψυχής μου επί τη βάσει του εδαφίου: «Ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή·» (Ρωμ.10:9).

Είμαι βέβαιος ότι ο Θεός δεν έδωσε σημασία τόσον στην υπερβολικά περιορισμένη γνώση που είχα γι’Αυτόν και το θέλημά Του όσον και στη λίαν περιορισμένη γνώση μου περί του εαυτού μου αλλά δέχθηκε την παραχώρησή μου σ’Αυτόν, όπως ήμουν. Εγνώριζε ότι Του είχα δώσει με παιδική απλότητα, ειλικρίνεια και τιμιότητα παν ό,τι ήμουν και ό,τι είχα. Δεν είχα κρατήσει ένα «κλειδί» για τον εαυτόν μου «απλώς σε περίπτωση που…». Με συγχώρησε και με έσωσε για τώρα και για την αιωνιότητα! Από εκείνη την ημέρα «οργάνωσε» πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω φανταστεί αλλά και εσχεδίασε και πραγματοποίησε τέτοιες ευλογίες, τόσον υλικές και πνευματικές, που υπερέβαιναν κατά πολύ την ικανότητα της φαντασίας μου! Ταπεινώθηκα στη ζωή μου όχι τόσον από τις αποτυχίες μου όσον από τις ευλογίες που μου χάρισε με το έλεος και τη χάρη Του! Το μόνο πράγμα του έκανα από την ημέρα της επιστροφής μου ήταν να μελετώ τον λόγον Του και να προσπαθώ με όλη την καρδιά μου και ειλικρινά να τον εφαρμόσω στη ζωή μου μου εν φόβω Θεού. Οι λέξεις κλειδιά μου ήταν: «Γιάννη, μετανόει αληθινά μέσα στην καρδιά σου για τις αποτυχίες σου και τις ελλείψεις σου». Είθε να ήξευρα πως Εκείνος με βλέπει αλλά, ανεξάρτητα από αυτήν την ευχή μου, προσπαθώ και θα συνεχίσω να προσπαθώ να κάνω το καλύτερο με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ώστε να είμαι ευάρεστος σ’Αυτόν.

Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι με όλους μας. Αμήν.

Ιωάννης ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ

baltatzis@skynet.be


 

Une très courte partie de mon témoignage personnel.

“Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13)

Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu.

« Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus » (Ac.4:33)

Une très courte partie de mon témoignage personnel.

John BaltatzisMa conversion à Dieu fut basée sur la question de la mort et la résurrection du Christ. Dieu m’a guidé d’une telle manière que ma foi soit basée sur les points les plus fondamentaux de la foi chrétienne : ce sont la naissance miraculeuse, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ! Ma difficulté principale a été focalisée sur l’acceptation de l’authenticité de la Bible et de la résurrection du Christ parce qu’il est écrit : « Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine……… Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés » (1Cor.15:14, 17). Quand j’ai été finalement persuadé au sujet de l’authenticité de la Bible (notamment par les prophéties Messianiques mais aussi par des faits historiques extrabibliques indéniables concernant la vie de Jésus et la vie du peuple d’Israël) et de la résurrection de Jésus, mon âme a été saisie d’admiration, de révérence, de crainte et de tremblement. Les preuves historiques, unies à la « bona fede » d’un homme d’une simple et bonne volonté, m’ont aidé à saisir l’objet de la foi, qui est Jésus Lui-même. Ma recherche s’est transformée en certitudes… et en œuvres de foi ! Toute ma vie a été changée. Les ténèbres ont été remplacées par la lumière. Je me suis rendu compte qu’il fallait plus de « foi » pour être un non-croyant insensé et un athée, tel que moi, qu’être un croyant sérieux. Alors, je suis tombé sur mes genoux et j’ai demandé à Dieu la rémission de mes péchés et le salut de mon âme, sur la base du verset : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » (Rom.10:9).

Je suis sûr que Dieu n’a pas prêté attention à la connaissance extrêmement limitée que j’avais au sujet de Lui-même et de Sa volonté ainsi qu’à la connaissance très limitée que j’avais au sujet de moi-même, mais Il a accepté mon « engagement » à Lui juste comme j’étais. Il savait que je Lui avais donné, dans une simplicité enfantine, dans la sincérité et dans l’honnêteté tout ce que j’étais et avais. Je n’avais pas gardé « une clef » pour moi « au cas où … ». Il m’a pardonné et m’a sauvé pour maintenant et pour l’éternité ! Depuis ce jour là Il « a organisé » beaucoup d’épreuves et d’afflictions que je ne pouvais jamais avoir imaginées mais Il a également projeté et accompli de telles bénédictions, matérielles et spirituelles, au delà de la capacité de mon imagination ! J’ai été humilié dans ma vie pas tellement de mes échecs mais plutôt par les bénédictions qu’Il m’a accordées dans Sa miséricorde et Sa grâce ! La seule chose que j’ai faite depuis le jour de ma conversion a été d’étudier Sa Parole et d’essayer de tout cœur et sincèrement de l’appliquer dans ma vie et dans la crainte de Dieu. Mes mots clés étaient : « Jean, repens-toi vraiment dans ton cœur pour tes échecs et tes imperfections ». Je souhaite savoir comment Il me voit mais indépendamment de mon souhait, j’essaye et je continuerai d’essayer de faire tout mon mieux dans une gratitude profonde pour Lui être agréable.

La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.

Jean BALTATZIS

baltatzis@skynet.be


 

A very short part of my personal testimony.

“Words taught by the Spirit”
An Email Ministry for the Glory of God

“And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus” (Ac.4:33)

John BaltatzisA very short part of my personal testimony.
My conversion to God was based on the issue of Christ’s death and resurrection. God guided me in such a way that my faith be based on the most basic points of Christian faith: Jesus Christ’s birth from a virgin, and His death and resurrection! My main difficulty was focused on accepting both the authenticity of the Bible and the resurrection of Christ, because it is written: “And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain……… And if Christ be not raised, your faith is vain; ye are yet in your sins.” (1Cor.15:14, 17). When I was finally persuaded about the authenticity of the Bible (especially by the Messianic prophecies but also by undeniable historic extra-biblical facts concerning Jesus’ life and the life of the people of Israel) and the resurrection of Jesus, my soul was seized by admiration, awe, fear and trembling. The historical proofs, joined with the “bona fede” of a man of a simple and good will, helped me to seize the object of faith, which is Jesus Himself. My research turned into certainties… and into works of faith! All my life was changed. Darkness was replaced by light. I realized that it took more “faith” to be a silly unbeliever and an atheist, such as I was, than to be a serious believer. Then, I fell on my knees and asked God for the forgiveness of my sins and for the salvation of my soul, on the basis of the verse: “that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.” (Rom.10:9).

I know for sure that God did not pay attention both to the extremely limited knowledge I had about Himself and His will and to the very limited knowledge I had about myself, but He accepted my “commitment” to Him just as I was. He knew that I had given Him, in a childish simplicity, sincerity and honesty all I was and had. I had not kept “a key” for myself “just in case when…”. He forgave me and saved me for now and for eternity! Since that day, He “organized” a lot of testing and afflictions I could never have imagined but He also planned and accomplished such blessings, both material and spiritual, far beyond the capacity of my imagination! I was humbled not so much from my failures as from the blessings He bestowed on me in His mercy and grace! The only thing I did since the day of my conversion was to study His Word and try wholeheartedly and sincerely to apply it in my life in the fear of God. My key words were: “John, repent truly in your heart for your failures and shortcomings”. I wish I knew how He sees me but irrespective of this wish of mine I try and I will continue to try my best in deep gratitude to be agreeable to Him.
The grace of our Lord Jesus Christ be with us all. Amen.

John BALTATZIS
baltatzis@skynet.be

 


Αφήστε μια απάντηση