Γιάννης Μπαλτατζής, Βιογραφικό / John Baltatzis, Biographical note

Ο Γιάννης Μπαλτατζής, γεωπόνος-γεωργοοικονομολόγος, τέως διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας της Ελλάδος, διαμένει στις Βρυξέλλες από το 1976, όπου εργάστηκε ως γεωργικός σύμβουλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και μετά στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίσης:

1. Γράφει χριστιανικά μηνύματα και τα αποστέλλει σε όσους επιθυμούν να τα λαμβάνουν. Τα μηνύματά του είναι διαθέσιμα στην ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Jean BALTATZIS, baltatzis@skynet.be.

2. Από το 1992, έχει δημιουργήσει ολόκληρη την Αγία Γραφή (την έκδοση Βάμβα της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας), εν συνεργασία με την Online Bible, Canada, και την τεχνικήν βοήθειαν του Αθανάσιου Καραμπάση, σε floppy disks, μετά σε CD-ROM και αργότερα σε DVD και στο Διαδίκτυο, σε τρεις εκδόσεις: Πολυτονική (MGreek), μονοτονική (MGreekM) και άνευ τόνων (MGreekU). Οι εκδόσεις αυτές μπορούν να μεταφορτωθούν δωρεάν από τις διεύθυνσεις: www.OnlineBible.net και www.OnlineBible.org.

3. Έχει αναγνώσει και εγγράψει ολόκληρη την Αγία Γραφή σε μαγνητοταινίες και κασσέττες, οι οποίες έχουν μετατραπεί και εκδοθεί από τον Άγγελο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ σε αρχεία ήχου MP3. Είναι διαθέσιμες σε 2 CDs και σε DVD (ένας δίσκος). Επίσης, σε νεώτερη έκδοση, προσέθεσε ο Άγγελος Μαργαρίτης σε κάθε εδάφιο της προαναφερθείσης Μονοτονικής Ελληνικής έκδοσης (MGreekM) αναγνωσθείσης υπό του Ιωάννου Μπαλτατζή Αγία Γραφή, μέσα σε φόντο ωραίων εικόνων (‘slide show’ σε 2DVD).

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν δωρεάν τα CD ή και DVD απευθυνόμενοι στον Άγγελον Μαργαρίτην από την ηλεκτρονική του διεύθυνση: Angelos Margaritis, anhelm@gmail.com ή την ιστοσελίδα του: www.zontanonero.gr

**************************

John Baltatzis, Agronomist-Agricultural economist, formerly Director of the Ministry of Agriculture inGreece, has lived inBrusselssince 1976, where he worked as the Agricultural Counsellor of the Greek Permanent Representation and later for the Directorate General of Agriculture of the European Commission. Also:

1. He writes Christian messages and sends them free of charge to anyone who would like to receive them. His messages are available in Greek, English and French. If you would like to receive them please write to the following email address: Jean BALTATZIS, baltatzis@skynet.be.

2. Since 1992, he has produced the entire Bible (the Vamvas version of the Greek Bible Society) in cooperation with the Online Bible, Canada, and with the technical support of Athanase Karabasis, in floppy disks, then in CD-ROM and later in CD, DVD and on the Internet, in three versions: Polytoniki or Multiaccent (MGreek), Monotoniki or with one accent (MGreekM) and Unaccented, without accents (MGreekU). These versions can be downloaded free from the following sites: www.OnlineBible.net and/or www.OnlineBible.org.

3. He has read and recorded the whole Bible on tape and audio-cassette, which have been converted and edited into MP3 audio files by Angel MARGARITIS. They are available on 2 CDs and DVD (one disk). Also, in a newer version, Angel Margaritis has added to each verse of the above-mentioned Monotonic (MGreekM) the Bible read by John Baltatzis accompanied by a background of beautiful images (two DVDs in the form of ‘slide show’).

4. Those who are interested can get free of charge these CDs and DVDs from Angel Margaritis from his e-mail address: Angelos Margaritis anhelm@gmail.com or from his web site: www.zontanonero.gr.

**************************

Jean Baltatzis, ingénieur agronome – agroéconomiste, ancien Directeur du Ministère d’Agriculture de Grèce, habite Bruxelles depuis 1976, où il a travaillé comme Conseiller Agricole pour la Représentation Permanente hellénique et, plus tard, à la Direction Générale d’Agriculture de la Commission Européenne. Parallèlement:

1. Il écrit des messages chrétiens qu’il envoie gratuitement à tous ceux qui souhaitent les recevoir. Ses messages sont disponibles en grec, en anglais et en français. Si vous voulez les recevoir vous pouvez écrire à l’adresse courrièlle : Jean BALTATZIS, baltatzis@skynet.be

2. Depuis 1992, il a produit la Bible entière (la version Vamvas de la Société Bible grecque) en collaboration avec la Online Bible, Canada, et l’aide technique de Athanase Karabasis sur floppy disks, après sur CD-ROM et plus tard sur DVD et sur l’Internet, dans trois versions : Polytoniki ou Multiaccent (MGreek), Monotoniki ou avec un accent (MGreekM) et Unaccented, dans accents (MGreekU). Ces versions peuvent être téléchargées librement depuis les sites suivants: www.OnlineBible.net et/ou www.OnlineBible.org

3. Il a lu et enregistré la Bible dans son intégralité sur bandes et cassettes audio qui ont été converties et éditées en dossiers sonores MP3 par Angel Margaritis. Ils existent sous forme de 2 CDs et en DVD (un disque). Aussi, dans une nouvelle version, Angel Margaritis a ajouté à chaque verset de la susmentionnée version Monotonic (MGreek) la Bible lue par Jean Baltatzis accompagnée dans un fond de belles images (en deux DVD sous forme de ‘slide show’).

4. Ceux qui sont intéressés peuvent se les procurer gratuitement auprès de Angel Margaritis et à partir de l’adresse courrielle suivante : anhelm@gmail.com ou de son site www.zontanonero.gr.

**********

Αφήστε μια απάντηση