Η κατά Θεόν λύπη

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  Η κατά Θεόν λύπη « Τώρα χαίρω, ουχί ότι ελυπήθητε, αλλ’ ότι ελυπήθητε προς μετάνοιαν· διότι ελυπήθητε κατά Θεόν, διά να μη ζημιωθήτε εξ ημών εις ουδέν. Διότι η … Continue reading

Ω ανόητοι και βραδείς την καρδίαν εις το να πιστεύητε…

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  « Και αυτός είπε προς αυτούς· Ω ανόητοι και βραδείς την καρδίαν εις το να πιστεύητε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήται! » (Λουκ.24:25) Αυτά τα λόγια τα είπε ο … Continue reading

Η χρηστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν…

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού Η χρηστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν… «Ή καταφρονείς τον πλούτον της χρηστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η χρηστότης του Θεού σε … Continue reading

Το νόημα της πίστεως και τα αποτελέσματά της

« εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστις αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην » (Ρωμ.4:5) Απίστευτο αλλά αληθινό! Η πίστη του Αβραάμ του ‘ελογίσθη εις δικαιοσύνην’: Η πίστη του ανθρώπου στα λόγια του Θεού … Continue reading

«πενθήσω πολλούς των προαμαρτησάντων και μη μετανοησάντων…»

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «πενθήσω πολλούς των προαμαρτησάντων…»  «πενθήσω πολλούς των προαμαρτησάντων και μη μετανοησάντων… Βρισκόμαστε ενώπιον μιάς ‘τρομερής’ αλήθειας! Υπήρχαν μεταξύ των χριστιανών της Κορίνθου ορισμένοι που είχαν αμαρτήσει, των οποίων … Continue reading

Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε διά να υπηρετηθή, αλλά διά να υπηρετήση…

Εδώ και λίγο καιρό, ενώ προσευχόμουνα, το πνεύμα μου δοκίμασε μιά παράξενη πείρα, μιά πείρα ελέγχου, ένα διάλογο βασιζόμενο στον λόγο του Θεού. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις λεπτομέρειες αλλά θυμάμαι ότι είπα στον Κύριο: «Κύριε Ιησού, Σύ ξεύρεις ότι θέλω … Continue reading

Η δόξα μας και οι “θυσίες” μας

Το θέμα της προτροπής μου είναι: «Η δόξα μας και οι ‘θυσίες’ μας». Κατά γενικόν κανόνα, οι γνώσεις μας, τα διπλώματά μας, οι ικανότητές μας, τα χαρίσματά μας, η εργασία μας και τα αγαθά μας αποτελούν, συνήθως, αντικείμενο της δόξης … Continue reading

«… διά να παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού» (Κολ.1:28)

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «…διά να παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού…» «τον οποίον ημείς κηρύττομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, διά να παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον … Continue reading

Καύχηση στον σταυρόν του Χριστού

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  Καύχηση στον σταυρόν του Χριστού «Εις εμέ δε μη γένοιτο να καυχώμαι ειμή εις τον σταυρόν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως … Continue reading

Όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς… (Πράξ.1:8)

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  « Όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς… » (Πράξ.1:8)  «αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ … Continue reading

ΑΝΑΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΟΥ …

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού ΑΝΑΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΟΥ…  «Έλπιζε επί Κύριον και πράττε το αγαθόν· κατοίκει την γην και νέμου την αλήθειαν· και ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι … Continue reading

«Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου…»

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου…» «Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου· ιδού, εγώ θέλω εκχέει το πνεύμά μου εφ’ υμάς, θέλω σας κάμει να νοήσητε τους λόγους μου» (Pr.1:23).  … Continue reading

Το νόημα της πίστεως και τα αποτελέσματά της

« εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστις αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην » (Ρωμ.4:5) Απίστευτο αλλά αληθινό! Η πίστη του Αβραάμ του ‘ελογίσθη εις δικαιοσύνην’: Η πίστη του ανθρώπου στα λόγια του Θεού … Continue reading

Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού…

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού…» «Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, … Continue reading

Και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου (Μιχ.6:8)

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «…και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου» (Μιχ.6:8)  Με άγγιξε βαθειά το εδάφιο που διάβασα προσφάτως και που λέγει: «Ο άνθρωπος δε όστις φερθή υπερηφάνως, ώστε να … Continue reading

Τί το καλόν και τί ζητεί ο Κύριος παρά σου…

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν… »  «Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ειμή να πράττης το δίκαιον και να … Continue reading

Η αποτελεσματική ένθερμος προσευχή

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  Η αποτελεσματική ένθερμος προσευχή…  “O δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι’ αυτούς;” (Λουκ.18:7)  … Continue reading

Πνευματική αξιολόγηση και πνευματικός προγραμματισμός

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  Πνευματική αξιολόγηση και πνευματικός προγραμματισμός  Ι.      ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εισαγωγή: Ένα έτος έχει παρέλθει και ένα νέο έτος είναι επί θύραις. Είναι πολύ φυσικό να θελήσουμε να … Continue reading

Το παράδοξον της γεννήσεως του Ιησού

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού Το παράδοξον της γεννήσεως του Ιησού «Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα … Continue reading

Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον…

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον…» «Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον, … Continue reading

Είπε ο άφρων εν τη καρδία αυτού ‘δεν υπάρχει θεος’. . .

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  Είπε ο άφρων εν τη καρδία αυτού ‘δεν υπάρχει θεος’. . .  «Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρησαν· έγειναν βδελυροί εις τα έργα· … Continue reading

Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά …

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  “Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά …”  «ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά να ήναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, … Continue reading

Ανασφάλεια και ασφάλεια

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ  «Ασφάλισόν με, δέομαι· γενού εις εμέ εγγυητής πλησίον σου· τις ήθελεν εγγυηθή εις εμέ;» (Ιώβ 17:3) Τα τρομοκρατικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, … Continue reading

Η αγάπη του Θεού και η αγάπη του ανθρώπου

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «Διότι εγώ είμαι ο Κύριος· δεν αλλοιούμαι· διά τούτο σεις, …, δεν απωλέσθητε» (Μαλ.3:6) «διότι η καλωσύνη σας είναι ως νεφέλη πρωϊνή και ως δρόσος εωθινή ήτις παρέρχεται» … Continue reading

Η Ενότης των Χριστιανών, Σκάνδαλα και Συμφιλίωση

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «…σπουδάζοντες να διατηρήτε την ενότητα του Πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης» (Εφεσ.4:1-3). Η ΕΝΟΤΗΣ των ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΣΚΑΝΔΑΛΑ και ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ Κατά τη διάρκεια της μακράς πνευματικής πορείας μου, … Continue reading

Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού… (2 Κορ.5:10)

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού…» (2Κορ.5:10) Έμπροσθεν του βήματος του Χριστού Καθώς εδιάβαζα τον λόγον του Θεού, η ψυχή μου κατελήφθη από βαθύ … Continue reading

Σπορά και θερισμός

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΜΟΣ «Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρη ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει· διότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει … Continue reading

Ιεραποστολές (Ιεραποστολικόν έργον)

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ «ούτω θέλει είσθαι ο λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου· δεν θέλει επιστρέψει εις εμέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει … Continue reading

Γιάννης Μπαλτατζής, Βιογραφικό / John Baltatzis, Biographical note

Ο Γιάννης Μπαλτατζής, γεωπόνος-γεωργοοικονομολόγος, τέως διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας της Ελλάδος, διαμένει στις Βρυξέλλες από το 1976, όπου εργάστηκε ως γεωργικός σύμβουλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και μετά στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης: 1. Γράφει χριστιανικά μηνύματα … Continue reading

Ομολογία προσωπικής πίστεως [GR. FR. EN.]

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού   «Και μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι απόστολοι την μαρτυρίαν της αναστάσεως του Κυρίου Ιησού» (Πράξ.4:33) Ένα πολύ μικρό μέρος της προσωπικής μου ομολογίας Η αναγέννησή μου βασίστηκε … Continue reading

Βασικά σημεία της μαρτυρίας μας

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΑΣ  Εδώ και λίγες εβδομάδες, καθώς διάβαζα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, η προσοχή μου αιχμαλωτίστηκε από τα εδάφια 30 και 31 του … Continue reading

Διαφθορά, ακεραιότητα και προειδοποιήσεις

     «Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «Διότι ημείς καθώς οι πολλοί δεν καπηλεύομεν (νερώνουμε) τον λόγον του Θεού, αλλ’ ως από ειλικρινείας, αλλ’ ως από Θεού κατενώπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστώ» … Continue reading

Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμην να παραιτώνται… (Λουκ.14:18)

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμην να παραιτώνται…» (Λουκ.14:18) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ Η παραβολή του μεγάλου δείπνου (Λουκ.14:16‑24) Εισαγωγή Οι πολυάριθμες δοκιμασίες που η οικογένεια και εγώ ο ίδιος περάσαμε … Continue reading

Τα Εργα του Νόμου και ο Νόμος του Χριστού

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ και Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ποίοι είναι πράγματι ενώπιον του Θεού· επίσης, δεν έχουν νοιώσει την ανάγκη του ελέους … Continue reading

«εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστις αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην» (Ρωμ.4:5)

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστις αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην» (Ρωμ.4:5) Το νόημα της πίστεως και τα αποτελέσματά της Απίστευτον … Continue reading

«Et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice» (Rom.4:5).

“Paroles enseignées par l’Esprit” Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu  «Et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice» (Rom.4:5). La signification de … Continue reading

Soyez toujours joyeux

« Paroles enseignées par l’Esprit » (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu.   SOYEZ TOUJOURS JOYEUX  « Soyeux toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses , car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ » (1Thess.5:16-18) Introduction … Continue reading

Le miracle et la parole de Dieu

« Paroles enseignées par l’Esprit » (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu  LE MIRACLE ET LA PAROLE DE DIEU  « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! S’il est roi d’Israël, qu’il descende de … Continue reading

Το θαύμα και ο λόγος του Θεού

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώση· αν ήναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβή τώρα από του σταυρού και θέλομεν πιστεύσει … Continue reading

Εάν ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου…

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ)  «Εάν ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου…» «Εάν κλείσω τον ουρανόν και δεν γίνηται βροχή, και εάν προστάξω την ακρίδα να καταφάγη … Continue reading

Η ανάσταση του Ιησού Χριστού και των πιστών Του

« Λόγοι διδακτοί Πνεύματος » (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  Η ανάσταση του Ιησού Χριστού και των πιστών Του «Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστις σας (…) … Continue reading