Το θαύμα και ο λόγος του Θεού

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13)

Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώση· αν ήναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβή τώρα από του σταυρού και θέλομεν πιστεύσει εις αυτόν» (Ματ.27:42)

Πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο εδάφιο! Η σπουδαιότητά του δεν οφείλεται σε ηθικές ή πνευματικές αρχές που θέτει αλλά στο γεγονός ότι φέρνει στην επιφάνεια τη νοοτροπία και την αδυναμία που είναι συνυφασμένες με την ανθρώπινη φύση, αφ’ενός, και τη νοοτροπία που την εμπνέει ο Σατανάς, αφ’ετέρου! Η σπουδαιότητα αυτού του εδαφίου είναι, επίσης, μεγάλη και για έναν άλλον λόγον: Διότι μας κάνει να σκεφθούμε τον ρόλον των θαυμάτων στα πλαίσια της πνευματικής ζωής, κυρίως σε ό,τι αφορά τη γένεση, τη διατήρηση και την αύξηση της πίστεως!

Ας το εξετάσουμε πιό προσεκτικά. Το πρώτο πράγμα που διαπιστώνουμε είναι ότι εκείνοι που έβλεπαν τον Ιησού να πεθαίνει επάνω στον σταυρόν ήξευραν καλά ότι ο Ιησούς είχε σώσει άλλα πρόσωπα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι τα ίδια πρόσωπα που γνώριζαν ότι ο Ιησούς είχε σώσει άλλους, νόμιζαν ότι ο Ιησούς δεν είχε τη δύναμη να σώσει τον εαυτόν Του. Το τρίτο πράγμα είναι ότι ζητούσαν να ιδούν ένα νέο θαύμα για να πιστέψουν σ’Αυτόν.

Η κακή θέληση και η κακή πίστη καταλήγουν σε τύφλωση και απώλεια

Ήξευραν καλά, όχι μόνον διά της ακοής αλλά επίσης και ‘ιδίοις όμμασι’, ότι άνθρωποι είχαν λάβει τη θεραπεία του σώματος και της ψυχής τους διά των θαυματουργικών ενεργειών του Ιησού. Δεν αγνοούσαν, επίσης, ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν αναστηθεί από τους νεκρούς, μεταξύ των οποίων ο Λάζαρος και ο μοναχογιός της χήρας της Ναΐν. Τα προηγούμενα θαύματα δεν αρκούσαν όμως! Ήθελαν να ιδούν ακόμα ένα θαύμα για να πιστεύσουν, όταν μάλιστα ο Ιησούς ήταν επάνω στον σταυρόν! Ένα συμπληρωματικό θαύμα! Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι πολλοί άνθρωποι πίστευσαν σ’Αυτόν λόγω των θαυμάτων που είχε κάμει αλλά και «…διά τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού…» (Λουκ.4:22). Επίσης, με την απαράμιλλη διδασκαλία Του και τα επιχειρηματά Του καθήλωνε στη σιωπή εκείνους που ήθελαν να Τον παγιδεύσουν! Αλλά εκείνοι δεν επίστευσαν ούτε υπετάχθησαν! Βλέποντας το πλήθος που ακολουθούσε τον Ιησούν δεν ήθελαν απλώς να τον θανατώσουν αλλά ήθελαν να δολοφονήσουν και τον Λάζαρον που ο Ιησούς είχε αναστήσει διότι ο Λάζαρος που είχε γίνει αιτία επιστροφής πολλών ψυχών. Ήθελαν ένα συμπληρωματικό θαύμα: «πέποιθεν επί τον Θεόν, ας σώση τώρα αυτόν, εάν θέλη αυτόν· επειδή είπεν ότι Θεού Υιός είμαι.» (Ματ.27:43). Φίλε μου, μπορείς να πείσεις κάποιον που δεν θέλει να πεισθεί; Η κακή τους εκλογή και το διεστραμμένο πνεύμα τους τους είχε τυφλώσει …

Ο Ιησούς μπορούσε αλλά δεν ήθελε να σωθεί, και τούτο υπέρ της σωτηρίας μας

Ακόμη και από επάνω από τον σταυρόν, ο Ιησούς θα μπορούσε να τους κάνει ένα θαύμα αλλά δεν ήθελε να ικανοποιήσει τη μάταιη περιέργειά τους, να ανταποκριθεί στην πρόκλησή τους και να τους επιβάλει την «πίστη»· εξάλλου, δεν θα επρόκειτο περί ‘πίστεως’ αλλά περί εξαναγκασμού διά της οράσεως! Πολλοί άνθρωποι ζητούν να ιδούν κάποιο θαύμα στη ζωή εκείνων που ισχυρίζονται ότι έχουν τη χριστιανική πίστη για να μπορέσουν να πιστεύσουν στον Χριστόν και σ’αυτούς… Ζητούν πάντοτε μιά ορατή απόδειξη… για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους αλλά όχι για να μετανοήσουν, να επιστρέψουν και να εμπιστευθούν τη ζωή τους στον Θεόν…

[Βεβαίως, δεν πρέπει να αποκλείσουμε εκείνους που, με πνεύμα ειλικρινείας, θέλουν να ιδούν ένα θαύμα για να βοηθηθούν και να μπορέσουν να πιστέψουν και να ενεργήσουν: Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν, πχ., ο Γεδεών (Κριτές κεφ.6)]. Είναι αλήθεια ότι τα θαύματα συμβάλλουν…

Ο Κύριος Ιησούς τους είχε όμως επιφυλάξει ακόμη ένα θαύμα αλλά ο καιρός Του δεν είχε ακόμη έλθει και όχι βάσει του αιτήματός τους «εδώ και τώρα»… Το «σημείον Ιωνά του προφήτου», δηλ. την ανάστασή Του μετά τρεις ημέρες! Μήπως επίστευσαν μετά την ανάστασή Του; Απολύτως όχι! Έδωσαν, τουναντίον, χρήματα στους στρατιώτες που φύλαγαν το σώμα του Χριστού για να μην αποκαλύψουν την αλήθεια της αναστάσεώς Του! Οποία διαστροφή πνεύματος και ψυχής !… «διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και με τα ώτα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε ίδωσι με τους οφθαλμούς και ακούσωσι με τα ώτα και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι, και ιατρεύσω αυτούς» (Πράξ.28:27). Ο Θεός να μας φυλάξει!

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εδήλωσε: «Διά τούτο ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλλω την ψυχήν μου, διά να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ’ εμού, αλλ’ εγώ βάλλω αυτήν απ’ εμαυτού· εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν να λάβω αυτήν· ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του Πατρός μου» (Ιωάν.10:17-18). Ο Ιησούς μπορούσε να σωθεί αλλά δεν το θέλησε, «διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε διά να υπηρετηθή, αλλά διά να υπηρετήση και να δώση την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών» (Μάρκ.10:45). «Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών· διότι είναι γεγραμμένον· Επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου» (Γαλ.3:13). Ναι, για σένα και για μένα, φίλε μου! Είθε ο Θεός να ανοίξει το πνεύμα μας να μπορέσουμε να εννοήσουμε το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος της αγάπης του Χριστού που τον οδήγησε στη θυσία Του στον σταυρό για εμάς (Εφεσ.3:18). Είθε ο Κύριος να γεμίσει την καρδιά μας με την αποφασιστικότητα να αξιοποιήσουμε πλήρως την θυσία Του για τη σωτηρία μας και για τη σωτηρία πολλών άλλων ανθρώπων! Το μόνον πράγμα που Εκείνος μας ζητά είναι να μετανοήσουμε και να θέσουμε την εμπιστοσύνη μας σ’Αυτόν!

Τα θαύματα και η πίστη

Ιδού τί ο Ιησούς εδήλωσε για τα θαύματα προς εκείνους τους ανθρώπους που στερούνται καλής θελήσεως και πίστεως: «… Εάν τον Μωϋσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ εάν τις αναστηθή εκ νεκρών θέλουσι πεισθή» (Λουκ.16:29-31). Ο απόστολος Πέτρος έγραψε με το ίδιο πνεύμα στη δευτέρα επιστολή του λέγοντας, «Διότι σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμιν και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχί μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλ’ αυτόπται γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθεν εις αυτόν τοιαύτη φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην· και ταύτην την φωνήν ημείς ηκούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες μετ’ αυτού εν τω όρει τω αγίω. ΚΑΙ ΕΧΟΜΕΝ ΒΕΒΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών» (2Πέτ.1:16-19). Αυτά τα εδάφια δείχνουν ότι ούτε η ανάσταση ενός νεκρού ούτε οι μαρτυρίες αυτοπτών ή αυτηκόων μαρτύρων μπορούν να συγκριθούν με τη βεβαιότητα και την παρρησία που μας δίνει ο λόγος του Θεού. «Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει» (Ματ.24:35· Μάρκ.13:31· Λουκ.21:33· 1Πέτ.1:23).

Η τάση της σήμερον

Είναι πράγματι αποθαρρυντικό να βλέπει κανείς αυτό που συμβαίνει στις ημέρες μας: Σύγχρονοι «ιερωμένοι» προσπαθούν να ελκύσουν τα πλήθη, είτε μέσα στις εκκλησίες, είτε σε ευαγγελιστικές συναθροίσεις μέσω διαφημιστικών εκστρατειών θεραπευτών ή άλλων «θαυματουργικών» θεαμάτων, όπως εκβολής δαιμονίων κ.λπ. Προσπαθούν να ενσταλάξουν την πίστη και να δημιουργήσουν πνευματικές αναζωπυρώσεις με τέτοιες μεθόδους. Επί πλέον, πολυάριθμοι είναι οι περιοδεύοντες ιεραπόστολοι που προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει στον Χριστόν με διηγήσεις πρωτοφανών θαυμάτων που συμβαίνουν στην Αφρική ή στη Λατινική Αμερική ή αλλού. Δεν προσπαθούν να φέρουν τους ανθρώπους στον Θεόν και στη σωτηρία των ψυχών τους διά του λόγου του Θεού, διά της μετανοίας και της πίστεως εν Χριστώ, αλλά μέσω εντυπωσιακών θαυμάτων! Η συγχώρηση των αμαρτιών δεν έρχεται μέσω θαυμάτων αλλά μέσω βαπτίσματος μετανοίας (Μάρκ.1:4· Πράξ.2:38): «Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου» (Πράξ.3:19). Ιδού ο λόγος για τον οποίον έχομε αδύνατους και τρικλύζοντας χριστιανούς διότι δεν έχουν επιστραφεί και στερεωθεί στον Χριστόν διά του λόγου του Θεού, με τη μετάνοια και την πίστη, αλλά κυρίως από «θαύματα»· εύχομαι να ήταν όλα αληθινά θαύματα που οδηγούν στη σωτηρία!

Ας μη παρερμηνευθεί αυτό το σημείο του μηνύματός μου! Δεν είμαι εναντίον των θαυμάτων ούτε κατά των θαυματουργικών θεραπειών. Πώς θα μπορούσα, εξάλλου, να είμαι; Πράγματι, η Αγία Γραφή ομιλεί σαφώς για χαρίσματα θεραπείας και εκβολής πονηρών πνευμάτων. Είμαι απλώς εναντίον των ψευδοθεραπευτών ή των «‘χριστιανο’-τσαρλατάνων» και εναντίον ανθρώπων που προσποιούνται ότι έχουν το χάρισμα να διώχνουν δαιμόνια. Τέτοια πρόσωπα γίνονται ευμενώς δεκτά από ανθρώπους που αγνοούν τη Γραφή ή που δεν είναι καλά κατατοπισμένοι στις Βιβλικές αλήθειες… Είμαι, επίσης, εναντίον εκείνων που είναι ‘θεραπευτές’ αλλά που προσπαθούν να «σώσουν» ή να επηρεάσουν τους ανθρώπους μέσω των χαρισμάτων τους και όχι μέσω του λόγου του Θεού. Η έμφαση πρέπει να τίθεται στον λόγον του Θεού διά του οποίου η θεραπεία και η απελευθέρωση μπορούν να λάβουν χώρα παντού και ανά πάσαν στιγμήν, εν τω ονόματι του Ιησού. Η σωτηρία των ψυχών πρέπει να είναι ο στόχος!

Είδα θεραπευτές που μοιράζανε χαρτάκια στα οποία εκείνοι που ήθελαν να θεραπευτούν έπρεπε να αναγράψουν την ασθένειά τους και να επιστρέψουν τα χαρτάκια στον θεραπευτή, ώστε εκείνος να μπορέσει να προσευχηθεί γι’αυτούς· άλλοι θεραπευτές ζητούσαν από τους ασθενείς να βάλουν τα χέρια τους στο μέρος του σώματός των που έπασχε, ώστε εκείνος να προσευχηθεί γι’αυτούς· είδα θεραπευτές ‘ειδικευμένους’ σε ορισμένες ασθένειες (!)· θεραπευτές που μετρούσαν τους ‘θεραπευθέντας’ κλπ., και που έδιναν μετά στατιστικές πληροφορίες στους προϊσταμένους τους! Όλα αυτά τα θεάματα συνοδεύονταν από βροχή από «αμήν», «αλληλούια» και από «χειροκροτήματα» αλλά οι ασθένειες συνέχιζαν να είναι παρούσες!

Αυτή η κατάσταση φέρνει συχνά στο μυαλό μου το εδάφιο: «Οι προφήται προφητεύουσι ψευδώς και οι ιερείς δεσπόζουσι διά μέσου αυτών· και ο λαός μου αγαπά ούτω· και τί θέλετε κάμει εις το μετά ταύτα;» (Ιερ.5:31). Συνεπώς, και ο «λαός» έχει την ευθύνη του! Εάν η θεραπεία δεν γινότανε, το λάθος ήταν από την πλευρά του ασθενούς που δεν είχε την αναγκαία πίστη… αλλά όχι από την πλευρά του θεραπευτού! Ορισμένοι θεραπευτές δίνανε, επίσης, οδηγίες στα πρόσωπα που «θεραπεύτηκαν» να κάνουν μερικές ασκήσεις ή και να πάνε στον γιατρό ή να… περιμένουν! Και τί να ειπούμε για ορισμένα πρόσωπα που εκβάλλουν δαιμόνια; Εκβάλλουν τα δαιμόνια με λόγια και δυνατές κραυγές αλλά οι δαίμονες ήταν και παραμένουν εκεί … ΑΥΤΟΙ καλύπτουν τους ασθενείς με το αίμα του Ιησού και ΑΥΤΟΙ δίνουν εντολές στους δαίμονες να φύγουν και να μη ξαναέλθουν. Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για εξορκιστές. Τίποτε παραπάνω! Τέτοιοι και παρόμοιοι τύποι αλληλοεπαινούνται, αλληλοκολακεύονται και εκμεταλλεύονται τα αστήρικτα πλήθη !!! (2Πέτ.2:14). Αντί να καταρώνται τον Σατανά και να προσπαθούν έτσι να εκβάλουν τα πονηρά δαιμόνια, θα έπρεπε να εφαρμόσουν εκείνο που συστήνει ο Παύλος τόσον για τους εαυτούς τους όσον και για τους ασθενείς τους: «…Όσον λοιπόν διά σας χαίρω· θέλω δε να ήσθε σοφοί μεν εις το αγαθόν, απλοί δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης ταχέως θέλει συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας σας…» (Ρωμ.16:19-20). Το κλειδί της νίκης είναι: «σοφοί μεν εις το αγαθόν, απλοί δε εις το κακόν».

Μήπως νομίζετε ότι δεν πιστεύω στα θαύματα; Μη γένοιτο! Ο Θεός μου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Θεός θαυμάτων! Αυτός είναι ο πραγματικός θεραπευτής. Εκείνος είναι που ελευθερώνει από τα πονηρά πνεύματα! Είναι ο Ίδιος σήμερα όπως ήταν και χθες. Είδα και έζησα θαύματα στην προσωπική μου ζωή. Επί πλέον, είδα θαύματα στη ζωή μου που δεν είχαν τον θεαματικό χαρακτήρα ενός θαύματος· μπορούσα όμως να διακρίνω «τον δάκτυλον του Θεού»! Ο Ιωάννης, ο μαθητής «τον οποίον ο Κύριος ηγάπα», όταν είδε ότι δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίχτυ που είχαν ρίξει από τη δεξιά πλευρά της βάρκας (σύμφωνα με τις οδηγίες του «αγνώστου» που βρισκόταν στην ακτή), λόγω της μεγάλης ποσότητος των ψαριών, διέκρινε εκείνο που συνέβαινε και είπε στον Πέτρο: «Αυτός είναι ο Κύριος» (Ιωάν.21:6-11). Μιά φυσική σκηνή, που ήταν, όμως, προϊόν της θείας δυνάμεως του Ιησού Χριστού! Μιά φυσική σκηνή που δείχνει κατά ποίον τρόπον ενεργεί η πνευματική ευαισθησία που διακρίνει, που «βλέπει», τις κινήσεις και τα ενεργήματα του Χριστού αλλά επίσης και εκείνα του Σατανά!

Όλα τα αληθινά θαύματα τα οποία είδα με ενεθάρρυναν και με παρηγόρησαν· ό,τι είδα και έζησα αύξησαν την πίστη μου στην πιστότητα του Θεού. Διαπίστωσα ότι ο Ιησούς τηρεί πάντοτε τον λόγον Του! Επιτρέψετέ μου, όμως, να σας θέσω μιά ερώτηση: Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ή οι μαθητές Του εφήρμοζαν μεθόδους και διαφημιστικές εκστρατείες σαν αυτές που εφαρμόζουν οι μοντέρνοι ευαγγελιστές / θεραπευτές; Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή και ας συγκρίνουμε! Εξ άλλου, ας μη λησμονούμε ότι ο Σατανάς ο ίδιος μπορεί να μετασχηματισθεί σε άγγελο φωτός και οι διάκονοί του επίσης σε διακόνους δικαιοσύνης (2Κορ.11:14-15)· ότι ο Σατανάς μπορεί επίσης να κάνει θαύματα μέχρις ενός σημείου (Έξοδος 7 και 8) και ότι είναι ικανός να ενσπείρει την αμφιβολία ακόμη και για τα πραγματικά θαύματα και να τα αποδώσει σε άλλους παράγοντες… 

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω, με άλλα λόγια, αυτό που μόλις εδήλωσα: Σκοπός μου δεν είναι η πολεμική ούτε προς τους θεραπευτές ούτε προς εκείνους που εκβάλλουν δαιμόνια, όταν πρόκειται για πραγματικά θαύματα. Σκοπός μου είναι να τονίσω τον λόγον του Θεού ο οποίος είναι περισσότερον βέβαιος και ασφαλής και από αυτά τα πραγματικά θαύματα. Είθε ο Θεός να μας κάνει προσεκτικούς σ’αυτή τη μεγάλη και ένδοξη αλήθεια: Τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον λόγον του Θεού, ο οποίος είναι πιστός και κατά πάντα αξιόπιστος, η μόνη πηγή αιωνίου σωτηρίας της ψυχής για άνδρες και γυναίκες που θα στηριχθούν σ’αυτόν. Η Αγία Γραφή είναι το μόνιμο θαύμα όλων των αιώνων. Ο λόγος του Θεού μας μένει εις τον αιώνα (Ησα.40:8). Ο Ιησούς εδήλωσε: «Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ, ΟΙ ΔΕ ΛΟΓΟΙ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ» (Ματ.24:35). Ναι, «τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, ευφραίνοντα καρδίαν· η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς· ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα· αι κρίσεις του Κυρίου αληθιναί, δίκαιαι εν ταυτώ· πλέον επιθυμηταί παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου, και γλυκύτεραι υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρήθρας. Ο δούλός σου μάλιστα νουθετείται δι’ αυτών· εις την τήρησιν αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη» (Ψαλ.19:8-11). Αμήν!

Ιωάννης ΜΠΑΛΤΑΤΖΉΣ

baltatzis@skynet.be

jean.baltatzis@gmail.com

http://wordstaughtbythespirit.com

 

Comments are closed.